Cookie og Privatlivspolitik

English version click here.

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

• YouTube
• Tripadvisor
• Google Analytics
• Google.com

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: 

CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari
Flash cookies (alle browsere)
iPhone, iPad og andet fra Apple
Telefoner med Android styresystem
Telefoner med Windows 7


Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Personoplysninger Generelt

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, booker via hjemmesiden samt øvrig brug af services via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.

Sikkerhed

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.


Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.
Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Indsigt og klager

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Naturistforeningen Jylland
Kystvejen 258, Kysing
DK8300 Odder
Telefon: +45 8655 8365
Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

 

 Introduction


When you visit our website, information about you is collected that is used to customize and enhance our content. If you do not wish to collect information, you should delete your cookies (see instructions) and avoid further use of the site. Below we have elaborated on what information is collected, their purposes and which third parties have access to them.

cookies

The website uses "cookies", which is a text file that is stored on your computer, mobile or mobile. Similarly for the purpose of recognizing it, remembering settings, performing statistics, and targeting ads. Cookies can not contain malicious code such as virus.

It is possible to delete or block cookies. See the guide: http://minecookies.org/cookiehandtering

If you delete or block cookies, ads may become less relevant to you and occur more frequently. In addition, you may risk that the site is not functioning properly and that there are content you can not access.

The website contains third-party cookies that may vary to a degree:

• YouTube
• Tripadvisor
• Google Analytics
• Google.com

To reject or delete your cookies

Cookie rejection: You can always reject cookies on your computer by changing the settings in your Internet browser. Where to find the settings depends on which browser you are using. However, you should be aware that if you do, there are many features and services that you can not use because these features and services assume that the website can remember the choices you make.

Personal Information General

Personal information is any kind of information that may be attributed to you to some extent. When using our website, we collect and process a variety of such information. This happens for example. by alm. Access content if you sign up for our newsletter, book via the website and other use of services through the website.

We typically collect and process the following types of information: A unique ID and technical information about your computer, tablet or mobile phone, your IP number, geographic location, and which pages you click (interests). To the extent that you explicitly consent to this and even enter the information, you will also be treated: Name, phone number, email, address and payment information. This will typically be associated with the creation of login or purchase.

Security

We have taken technical and organizational measures against the fact that your information is accidentally or illegally deleted, published, lost, impaired or comes to the knowledge of a person, misused or otherwise treated in violation of the law.

Purpose

The information is used to identify you as a user and to provide the services you have requested, such as. to send a newsletter. In addition, we use the information to optimize our services and content.

Period of storage

The information is kept for the time allowed by law and we delete them when they are no longer necessary. The period depends on the nature of the information and the background for storage. Therefore, it is not possible to specify a general timeframe for when information is deleted.

Disclosure of information

Data about your use of the website, which ads you receive and, if any, click on, geographic location, gender and age segment, etc. be disclosed to third parties to the extent that this information is known. You can see which third parties are in the "Cookies" section above. The information is used to target advertising.

In addition, we use a number of third parties to store and process data. These only deal with information on our behalf and may not be used for their own purposes.

Disclosure of personal information such as name and e-mail, etc. will only happen if you consent to it. We only use computer users in the EU or in countries that can provide your information with adequate protection.

Insights and complaints

You are entitled to know what personal information we are processing about you. You may also object to the use of information at any time. You can also revoke your consent for goodwill. Details about you. If the information processed about you is incorrect, you are entitled to correct or delete. Please contact: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. If you would like to complain about our processing of your personal information, you also have the opportunity to contact the Danish data protection agency.

The publisher Website is owned and published by:

Naturistforeningen Jylland
Kystvejen 258, Kysing
DK8300 Odder
Telefon: +45 8655 8365
Email : Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

We use cookies
Vi bruger cookies på denne hjemmeside. Nogle af dem er essentielle for driften af siden, mens andre hjælper os med at forbedre denne side og brugeroplevelsen (tracking cookies). Du kan selv bestemme, om du vil tillade cookies eller ej. Bemærk venligst, at hvis du afviser dem, kan du muligvis ikke bruge alle funktionerne på siden.